Site Loader
Wyślij zapytanie
lady

Świadczenie pracy należy do podstawowych obowiązków pracowniczych urzeczywistniających główny cel umów o pracę. W pewnych sytuacjach uzasadnionym może okazać się zwolnienie pracownika z tego obowiązku. Przepisy Kodeksu pracy przewidują taką możliwość w ściśle określonych przypadkach.

Kiedy pracodawca może zwolnić z obowiązku wykonywania pracy?

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przewidziano w art. 362 Kodeksu pracy. Powołany przepis reguluje uprawnienie pracodawcy do jednostronnego odsunięcia pracownika od wykonywania pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia która ze stron umowy złożyła wypowiedzenie oraz jego przyczyna. Pracodawca dokonuje zwolnienia ze wskazanego obowiązku w formie polecenia, które nie wymaga dla swej ważności szczególnej formy.

człowiek

Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „w związku z wypowiedzeniem” może być interpretowane w ten sposób, iż pracodawca ma możliwość zwolnienia pracownika z wykonywania pracy jeszcze przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu (o ile czynności te będą pozostawały w związku). Może być to np. sytuacja, w której pracodawca podejmuje konsultacje z zakładową organizacją związkową przed wręczeniem wypowiedzenia pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. W takim wypadku możliwe jest przyjęcie, że uprawnienie do odsunięcia pracownika od świadczenia pracy powstanie z chwilą rozpoczęcia konsultacji (niewątpliwie będzie występował wymagany związek przyczynowy). Warto zwrócić uwagę, iż w doktrynie występuje rozbieżność stanowisk co do możliwości swobodnego odwołania przez pracodawcę wskazanego zwolnienia – część uczonych wskazuje, że w takim wypadku wymagana jest zgoda pracownika.

Sprawdź też: https://adwokat-kaliszewski.pl/odszkodowania/

Wynagrodzenie w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

W czasie zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, co wynika wprost z powołanego wyżej przepisu Kodeksu pracy. Wynagrodzenie przysługuje w wysokości ustalanej jak przy urlopie. Pracownik nie powinien się zatem obawiać negatywnych konsekwencji związanych ze zwolnieniem go z obowiązku wykonywania pracy, gdyż zachowuje swoje podstawowe prawo do otrzymania wynagrodzenia.

Autor: Maria Tobin